tonko2

Score: 14

Captain: tonko2

Challenges solved

category & points name solved at
OMGACM 1 pieceofeight 2013-06-15 12:12:01 UTC
3dub 1 badmedicine 2013-06-15 12:23:04 UTC
3dub 4 rememberme 2013-06-16 08:10:36 UTC
OMGACM 5 passweird 2013-06-16 14:03:40 UTC
3dub 2 babysfirst 2013-06-16 18:33:44 UTC
\xff\xe4\xcc 1 incest 2013-06-16 21:45:22 UTC

Members

 1. tonko2
 2. prettyelmo
 3. fn4086
 4. falconws
 5. decoyservice
 6. ntanak
 7. morimotoa
 8. tune_take
 9. tsugumi
 10. greenz_greenz
 11. clarissa
 12. horitti